Yhdistys

Tornion Klubi ry:n hallitus


Esa Peräntie           puheenjohtaja
Matti Autio             sihteeri
Kimmo Frantti        rahastonhoitaja
Jukka Haarakoski
Toni Mäenalanen
Pentti Moskajärvi


Jäsenmaksu


Tornion Klubi ry:n jäsenmaksu on torniolaisille jäsenille 45 €/vuosi, ulkopaikkakuntalaisille 90 €/vuosi. Jäsenmaksu maksetaan rahastonhoitajalle käteisellä tai tilisiirtona vuoden alussa.

Lisäksi klubiin liittyessä tulee maksettavaksi kertaluontoinen liittymismaksu, jonka suuruus torniolaisille on 50 € ja ulkopaikkakuntalaisille 100  €.

Jäsen saa klubille oman avaimen, josta peritään panttimaksu 60 €.

Jäsenmaksuilla kerätyt varat käytetään tilavuokriin ja Klubin kehittämiseen.


Yhdistyksen säännöt


Tornion Klubi ry:n rekisteröinnin yhteydessä laaditut säännöt vuodelta 1982.

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tornion Biljardi -82 ry ja kotikunta Tornio. (Nimi muutettu 10.3.1997 Tornion Klubi ry:ksi.)

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on biljardiharrastuksen ja biljardikilpailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä levittämällä biljardiaiheisia julkaisuja ja järjestää harjoituksia, kilpailuja, juhlia sekä valistus- ja huvitilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista sekä neljä vara jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänteen enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle, tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä vaatii. Kokous on pidettävä seitsemän päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (ja kaksi äänten laskijaa)
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  • Valitaan hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet
  • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräävällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.


Yhdistyksen y-tunnus: 1822031-9